دوشنبه 4 خرداد 1394 - ساعت 11:38
دفع زیان دنیا: ملا احمد نراقی: کسی که در هر ماه یک مرتبه سوره مبارکه نحل را بخواند خداوند ضرر و زیان در دنیا و همچنین هفتاد بلای دیگر را از او دفع می کند. یاسین مغربی ص 78

محصولات فروشگاه کوثرنور

kosarenoor kosarenoor kosarenoor
Google Plus Facebook Aparat rss
نشسته برکرانه هستی
یک جرعه آب